Tarieven en Betalingsvoorwaarden

Vergoedingen:

Iedereen kan bij ons terecht voor fysiotherapie: jong en oud, verzekerd of onverzekerd. Wij en onze praktijk voldoen aan alle wettelijke eisen en tevens aan de hogere kwaliteitseisen van het Kwaliteits Register Fysiotherapie. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen uw aandoening te behandelen.

Iedereen heeft via de basis verzekering recht op fysiotherapie. Kinderen tot 18 jaar hebben ALTIJD recht op fysiotherapie ongeacht de aandoening. Een verwijzing is dan wel nodig. Volwassenen hebben recht op fysiotherapie uit de basisverzekering als zij een zogenaamde CHRONISCHE aandoening hebben. De basisverzekering vergoedt dan vanaf de 20e behandeling de therapie. Het eigen risico geldt dan ook. De eerste 20 behandelingen bij een chronisch traject zijn óf voor de verzekerde óf vallen eventueel onder uw aanvullende verzekering.

Indien u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie dan vergoedt de verzekeraar ook die aandoeningen die niet chronisch zijn. Hebben wij geen contract met uw verzekeraar dan betaalt uw verzekeraar bij een restitutiepolis 100% van het notabedrag die vallen onder de dekking van de aanvullende verzekering. Heeft u een natura verzekering, dan betaalt uw verzekeraar meestal een deel van het notabedrag. De hoogte van de vergoeding kan in het laatste geval nogal verschillen. Dit is sterk afhankelijk van uw polisvoorwaarden, de verzekeraar en de coulance van hen.

Soms zegt een verzekeraar als u hen belt initieel niets te vergoeden en verwijzen zij u naar een gecontracteerde therapeut omdat zij daarvan de kwaliteit garanderen. Dit is helaas een werkwijze die niet klopt omdat wij aan alle voorwaarden voldoen via het Kwaliteits Register Fysiotherapie.

Het is een truc die uitgevoerd wordt om u te sturen naar een gecontracteerde praktijk, welke zij via het contract sturen op minimale behandelaantallen tegen een laag tarief. Wij contracteren bewust al 7 jaar lang een aantal verzekeraars niet meer omdat zij in onze ogen hiermee goede zorg blokkeren en fysiotherapeuten tegen een te laag tarief dwingen te werken.

Kijk op Fysiovergoedingen.nl voor de meest actuele voorwaarden van verzekeraars.

Chronische Lijst:

Chronische lijst zoals die geldt per 08-11-2012

Deze is te vinden bij de website van de overheid

Niet verantwoordelijk

Arnhem Noord Fysiotherapie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een eventuele onjuiste interpretatie van de gegevens van uw eigen verzekering. Tevens zijn wij ook niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van uw eigen verzekeringspolis. Controleer ALTIJD zelf hoeveel behandelingen u vergoed krijgt van uw eigen aanvullende zorgverzekering. Dit kunt u lezen in uw polisvoorwaarden of navragen bij de klantenservice van uw zorgverzekeraar, de voorwaarden zijn per persoon (leeftijd) en per verzekeraar verschillend.

Tarieven bij niet (meer) verzekerd per januari 2024

Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, niet bij een gecontracteerde verzekeraar verzekerd bent óf u heeft uw maximale aantal behandelingen bereikt, dan hanteren wij de volgende tarieven:

Mocht u verhinderd zijn om een al gemaakte afspraak na te komen, dan moet deze minimaal 24 uur van te voren afgezegd worden. Indien dit niet gebeurd is, brengen wij deze in rekening tegen een tarief van 100% van de geplande behandeling. Bij gecontracteerde zorg is dat 75% van het tarief van de geplande behandeling. De rekening voor een niet nagekomen afspraak kunt u niet bij uw verzekering declareren! U kunt uw afspraak telefonisch (085-0020014), WhatssApp of per mail (info@arnhemnoordfysiotherapie.nl) annuleren.

Reguliere zitting in de praktijk €  44,00
Oedeemtherapie in de praktijk €  65,50
Lange zitting complex in de praktijk €  86,20
Telefonisch overleg €  21,45
Screening / DTF in de praktijk €  21,45
Screening, Intake en Onderzoek in de praktijk €  65,50
Intake en onderzoek na verwijzing in de praktijk € 65,50
Eénmalig fysiotherapie onderzoek in de praktijk €  86,20
TOESLAG: behandelingen aan huis €  21,50
TOESLAG: behandelingen in Inrichting of instelling €  11,70
TOESLAG: behandelingen buiten reguliere werktijd €  21,45
Niet nagekomen afspraak 100% van geplande behandeling
Instructie/overleg €  81,25
Rol Medical Tape € 12,20
Verstrekte hulpmiddelen €  in overleg
Eenvoudig, kort rapport €  86,80
Gecompliceerd, tijdrovend rapport € 129,50
Ontspannings- of sportmassage (30 min.) € 44,00
Ontspannings- of sportmassage (50 min.) € 69,50
Wellness behandeling (30 min.) € 56,00
Welness behandeling (50 min.) € 75,00

Betalingsvoorwaarden

  • Bij het aangaan van een behandeling bij Arnhem Noord Fysiotherapie gaat u akkoord met het in rekening brengen en de betaling van het vastgestelde tarief voor een zitting Fysiotherapie.
  • Indien u bij een zorgverzekeraar verzekerd bent waarmee wij een overeenkomst hebben zult u geen rekening toegestuurd krijgen. In alle andere gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de in rekening gebrachte bedragen. De declaraties kunt u dan zelf indienen bij uw verzekeringsmaatschappij.
  • Indien achteraf mocht blijken dat vergoeding door uw zorgverzekeraar op wat voor wijze dan ook niet (meer) plaats vindt, krijgt u alsnog een rekening toegestuurd.
  • Het is zeer belangrijk dat u zelf nakijkt welke en hoeveel behandelingen fysiotherapie u, krachtens uw eigen (al dan niet aanvullende verzekering) vergoed krijgt en vanaf welk moment u de behandelingen zélf moet gaan betalen.
  • Arnhem Noord Fysiotherapie is nooit aansprakelijk voor een onjuiste interpretatie van de gegevens van uw eigen verzekering!
  • De declaraties voor fysiotherapeuten voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum. Hierna is Arnhem Noord Fysiotherapie gerechtigd over de hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Na 2 aanmaningen is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij de eerste aanmaning 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 15,- Bij een tweede aanmaning wordt 30% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 30,- in rekening gebracht.
  • Tarieven; Met de meeste verzekeraars hebben wij contracten. Indien er geen overeenkomst is met de verzekering worden de tarieven gehanteerd zoals die in de wachtkamer opgehangen zijn en op deze website te lezen zijn.